Očkovacie látky

Očkovacie látky

 • Rodičia majú právo poznať pred očkovaním nežiaduce účinky vakcíny ako aj liečbu nežiaducich účinkov a pred aplikáciou látky vyjadriť svoj súhlas s očkovaním dieťaťa.
 • Výrobcovia vakcín deklarujú po očkovaní možnosť výskytu ľahkých komplikácií a len malý počet detí má neočakávané nežiaduce účinky.
 • Lekár s rodičom musia zvážiť, či je pre dieťa väčší benefit plynúci z očkovania alebo nízke riziko výskytu možných komplikácií.
 • Názory na to, či je možné pri zvážení možných rizík odmietnuť povinné očkovanie, sa rôznia. T.č. rieši túto problematiku Súdny dvor EÚ.
 • Zvyšovaním počtu nezaočkovaných detí sa narúša kolektívna imunita v materských škôlkach a tým i v celej populácii. Dochádza k vzniku tzv. „dier“ v zaočkovanosti, čo môže byť hrozbou, že sa začnú vyskytovať infekčné ochorenia, na ktoré sme už zabudli a čo je horšie, mnohé z nich majú ťažký až smrtelný priebeh.
 • Ak sa matka z obavy pred následkami očkovania rozhodne odmietnuť povinné očkovanie, dopustí sa porušenia právnej povinnosti a v zmysle § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pôjde o priestupok.
 • Podľa § 56 ods. 2 za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výška 331 eur. Pokutu ukladá Úrad verejného zdravotníctva.

Predhľad očkovacích látok:

 • INFANRIX HEXA
 • PREVENAR 13
 • SYNFLORIX
 • PRIORIX
 • INFANRIX POLIO
 • BOOSTRIX POLIO